Calvary Bible Presbyterian Church 


主页 | 联络我们 | English  
  关于我们 教会活动 教会事工 教会资源 教会差传  
Index 5 banner
 

差传

当地宣
马来西亚
巴淡
泰北
越南
斯里兰卡
温哥华


温哥华                                                                                                          

笃信圣经长老会温哥华教会
英语崇拜时间:10:45
地址:1651, Lougheed Highway
Port Coquitlam, B.C. V3B 1A5
Canada
电话: 1-604-464-2000
传真: 1-604-464-2055
电邮: infodesk.vpbc@shawcable.com